13 راز برای دست گرفتن صحیح و بی خطر خزندگان

  برخی خزندگان را براحتی می توان دست گرفت و بلند کرد، اما بعضی از خزندگان تحمل بسیار پایینی دارند و مگر در مواقع ضرورت نباید آنها را تحریک کرد. برای آنکه رابطه ای توأم با اطمینان با خزنده تان برقرار کنید، رعایت نکات ذیل ضروری است. در موقع کار با هر خزنده ای باید...

پین کردن این در Pinterest