اسلام و حیوانات

حقوق حیوانات در اسلام را بشناسیم : طبق تعلیمات اسلام انسان ها نمایندگان و خلیفه خداوند بر روی زمینند، و دقیقاً به همین دلیل وظیفه دارند تا مراقب تمامی دیگر مخلوقات خداوند باشند. اعم از نباتات و حیوانات. حضرت رسول اکرم نمونه‌های بسیاری ارائه دادند تا اهمیت و عمق این...

پین کردن این در Pinterest